Oldenelerpark

Grasmat

Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat ter hoogte van het park de dijk is afgekeurd op de bekleding.
Dit houdt in dat de bovenlaag zal worden afgegraven en vervangen door een kleilaag en een nieuwe grasmat.

Piping

Er is op veel plekken bij hoogwater een grote kans dat het kwelwater (grondwater) onder de dijk zand meeneemt. Dit kan ervoor zorgen dat de dijk verzwakt en kan inzakken. Dit wordt piping genoemd.
Daarom wordt binnendijks een verticale pipingvoorziening aangebracht. Deze pipingvoorziening bestaat uit een kunststof damwand.

Hoogte

In tegenstelling tot andere gedeelten voldoet de dijk aan de gewenste hoogte en zal dus niet hoeven te worden opgehoogd.

Stabiliteitsberm

Door binnendijks een extra berm aan te brengen wordt de stabiliteit van de dijk vergroot. Door een kruinversmalling blijft het ruimtebeslag echter beperkt. Op deze manier wordt de groenstrook langs het Oldenelerpark zo min mogelijk geraakt.

Extra voetpad

Regelmatig is het op de dijk druk. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties tussen wandelaars (met hond) en fietsers (wielrenners). Vanuit dit gegeven is gekeken naar de aanleg van een extra voetpad. In het
voorlopig ontwerp is een voetpad buitendijks meegenomen. Volgens IJsselwerken is het aan de gemeente Zwolle om hierover beslissen.

Doorsnede van het voorlopig ontwerp:

Wat zijn de gevolgen?


Werkwegen door het park
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de aanvoer van grond nodig. Volgens het plan van IJsselwerken gaat dit zoveel mogelijk per schip gebeuren, vanuit de noordelijke haven (parkzijde). Om deze grond en ander materieel te vervoeren naar het werk zijn werkwegen nodig. Deze werkwegen komen voornamelijk onder aan de dijk en binnendijks (parkzijde) te liggen, omdat buitendijks een natura 2000-gebied is.
Omdat bij de kolken onvoldoende ruimte is voor een werkweg, zullen deze volgens het plan gedeeltelijk worden gedempt.


Werkterrein bij de kolken
Behalve werkwegen zijn er werkterreinen nodig voor de opslag van materieel. De twee kolken zijn volgens IJsselwerken daarvoor de meest geschikte locatie. Omdat daarvoor nogal wat extra ruimte nodig is gaan de twee kolken nog grootschaliger worden gedempt.


Gronddepot
Voor een gronddepot is het achterste weiland in het Oldenelerpark bedacht (zie onderstaande plattegrond). Dit betekent veel grondtransportbewegingen door het park.
De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaar duren en, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gronden, in 2025 starten.

Ga naar de inhoud